Tel.: +420 736 141 686 email: info@frepro-tork.cz

Novinky

ESG -Environment, Social, Governance

ESG je problematika dnešní doby. Velké firmy nad 1 000 zaměstnanců již ESG řeší od začátku roku 2024 a do několika let bude muset problematiku ESG řešit každá firma.

Pokud nás kontaktujete na emailu info@frepro-tork.cz, tak Vám poradíme, jak pomocí systémových zásobníků Tork čelit této problematice.

V článku níže se dočtete více o pojmu ESG.

 

Váš eshop www.FREPRO-TORK.cz

 

ESG je zkratka pro "Environment, Social, Governance" neboli "Životní prostředí, Sociální aspekty, Řízení" v oblasti udržitelnosti a odpovědného podnikání. Tři hlavní složky ESG představují klíčové faktory, které jsou brány v úvahu při hodnocení udržitelnosti a společenské odpovědnosti podniků. Zde je bližší pohled na každý z těchto aspektů:

  1. Environment (Životní prostředí):

    • Tato část ESG se zabývá ekologickými aspekty podnikání. Zahrnuje opatření zaměřená na ochranu životního prostředí, udržitelnost, snižování emisí, nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů a další ekologická témata.
  2. Social (Sociální aspekty):

    • Sociální složka se zaměřuje na vztahy podniku se společností a na sociální dopady jeho činnosti. Zahrnuje otázky jako jsou lidská práva, pracovní podmínky, diverzita a inkluzivita, vztahy se zaměstnanci, společenská odpovědnost, zdraví a bezpečnost práce.
  3. Governance (Řízení):

    • Aspekt řízení se týká správy a řízení podniku. Zahrnuje otázky spojené s etikou, transparentností, etickým chováním, řízením rizik, kontrolami, spravedlivým jednáním se všemi akcionáři a dalšími tématy spojenými s integritou a účinným řízením společnosti.

ESG kritéria jsou stále důležitější pro investory, spotřebitele a regulační orgány. Podniky, které se věnují udržitelnosti a odpovědnosti, mohou mít větší konkurenční výhodu a mohou být lépe vnímány veřejností. Investoři stále více hodnotí ESG faktory při rozhodování o investicích, a existuje rostoucí tlak na podniky, aby plnily vysoké standardy v oblasti udržitelnosti a sociální odpovědnosti.